जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जुम्लाको शिलवन्दी दरभाउ पत्रको सूचना