पेस नेपाल जुम्लाको ढुवानी बोलपत्र सम्बन्धी पुन ः प्रकाशित सूचना