जुम्लाको तिला गाउँपालिकामा लेखा परीक्षक नियुक्ति गर्ने सम्बन्धित सूचना

तिला गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
डुन्डेली, जुम्ला
प्रथम पटक प्रकाशित मिति ः २०७७÷०४÷ ३२
लेखा परीक्षाक नियुक्ति गर्ने सम्बन्धित सूचना
प्रस्तुत विषयमा यस तिला गाउँपालिका अन्तरर्गत रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुको आ.व ०७६÷०७७ सम्मको लेखा परीक्षाण गर्नका लागि परीक्षक नियूक्ती गर्नु भएकोले देहायकका शर्त र योग्यता पुगेका फर्म तथा संस्थाहरुबाट सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५(पन्ध) को भित्र यस कार्यालयमा दरखास्त दिन हुन आव्हान गन्छि ।
शर्त तथा योग्यता
१,नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट संस्थाबाट सूचिकृत भएको हुनुपर्नेछ ।
२,एकल लेखा व्यवसाय फर्म दर्ता प्रमाणपत्र र सोको नविकरण स्थायी लेखा नम्बरको प्रमाण पत्र,आ.व ०७६÷०७७ सम्मको करचुक्ता प्रमाणपत्र लगायतको कागजातहरु दरखास्तका साथ संलग्न गर्नेपर्नेछ ।
३,दरखास्त साथ रु १००० । ( एक हजार ) दरखास्त शुल्क यस तिला गाउँपालिकाको नविल बैंक तिला शाखामा रहेको स्थानीय तह राजश्व खाता नं ७२०१०१७५००२४२ मा जम्मा गरेको भौचर वा नगदी रसिद संलग्न गर्नु पर्ने छ ।
४,यसमा लेखिएको बाहेक अन्य कुराहरु प्रचलित कानुन बमोजिम हुने छ ।
५,थप जानकारीका लागि तिला गाउँपालिकाको कार्यालयमा सम्पर्क गर्न हुने सकिने छ ।
थप सम्पर्कका लागि फोन ः ९८५८३६६२६६,९८६४९४४४३२
नमराज सापकोटा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

प्रकाशित मिति : २०७७ साउन ३२ गते आइतवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस