स्थायी पुरुष बन्ध्याकरण गर्न चाहनेका लागि सुनौलो अवसर