गैरसरकारी महासंघ शाखा कार्यालय, जुम्लाको अत्यन्त जरुरी सूचना