युवा प्रतिभा तथा उद्यमीको खोजी, उनीहरुको कार्यलाई प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि निवेदन आव्हान सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना