सर्बाेदय नेपाल जुम्लमा फिल्ड सहायक कर्मचारीको आवश्यकता