साझेदारी सहयोग केन्द्र(पेस नेपाल) जुम्लामा कर्मचारी आवश्यकता सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना