कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्वन्धी हिमा गाउँपालिका जुम्लाको जनहितमा जारी सन्देश