हिमा गाउँपालिकाको विद्यालयको लेखापरीक्षकमा सुचिकृत हुने सम्वन्धी सूचना