सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्वन्धी हिमा गाउँपालिकाको सूचना