साझेदारी सहयोग केन्द्र(पेस नेपाल) जुम्लामा विभिन्न पदका कर्मचारी आवश्यकता सम्वन्धी सूचना