अपाङ्ग पुनस्र्थापना तथा विकास केन्द्र जुम्लाको अत्यन्त जरुरी सूचना