सूचिकृत हुने सम्बन्धी तातोपानी गाउँपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना